HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
M31
올림피아드 [master]   2017-09-05 오전 10:46:54 755

  촬 영 자 : 우 상 엽 (2016 KAO) 
   촬영일시 : 2017년 1월 15-16일  저녁 7-11시 
   촬영장소 : NYSC 광장
   망 원 경  : 반사망원경
   카 메 라  : 룸메이트카메라
   노출정보 : 30초 주, 15초 일부 포함
   보정정보 : 여러장 합성, 흑백 대비
   촬영대상 : M31

(IP : 147.46.40.205)
  비행기 타고 가요 (2017-10-17 오전 11:47:26)
  시간을 ‘달’려서 100점이 될 수 있다면.. (2017-07-31 오후 12:22:24)
 
       

노인성과 큰개
2019.06.03    Hit : 42
by 올림피아드
Once in a blue ...
2019.04.30    Hit : 87
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2019.04.01    Hit : 155
by 올림피아드
알파와 오메가 ...
2019.02.28    Hit : 184
by 올림피아드
빛나는 별빛 속...
2019.02.01    Hit : 243
by 올림피아드
물고기 머리 성...
2018.11.30    Hit : 303
by 올림피아드
그날 화천에서
2018.10.31    Hit : 315
by 올림피아드
국립청소년우주...
2018.10.02    Hit : 310
by 올림피아드
불꽃놀이은하 (...
2018.09.03    Hit : 841
by 올림피아드
안드로메다
2018.07.31    Hit : 459
by 올림피아드
우주센터의 밤하...
2018.06.29    Hit : 497
by 올림피아드
오리온자리
2018.06.01    Hit : 723
by 올림피아드
일주의 폭풍 속...
2018.05.02    Hit : 519
by 올림피아드
창조의 요람
2018.03.30    Hit : 663
by 올림피아드
Bode and Cigar ...
2018.03.02    Hit : 913
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 795
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 674
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 702
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 947
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 756
by 올림피아드

    01 02 03 04