HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
M82, M81
올림피아드 [master]   2017-11-30 오후 5:00:20 816

   촬 영 자 : 우 상 엽 (2016 KAO) 

   촬영일시 : 2017년 1월 15-16일  저녁 7-11시 

   촬영장소 : NYSC 광장

   망 원 경 : 반사망원경

   카 메 라 : 룸메이트카메라

   노출정보 : 30초 주, 15초 일부 포함

   보정정보 : 여러장 합성, 흑백 대비

   촬영대상 : M82, M81 


(IP : 147.46.40.205)
  주어진 시간은 단 10분 (2018-01-08 오전 9:35:56)
  비행기 타고 가요 (2017-10-17 오전 11:47:26)
 
       

오리온을 찾아라
2019.09.02    Hit : 63
by 올림피아드
은하를 가로지르...
2019.07.31    Hit : 133
by 올림피아드
Blue Moon
2019.07.01    Hit : 150
by 올림피아드
노인성과 큰개
2019.06.03    Hit : 162
by 올림피아드
Once in a blue ...
2019.04.30    Hit : 182
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2019.04.01    Hit : 271
by 올림피아드
알파와 오메가 ...
2019.02.28    Hit : 304
by 올림피아드
빛나는 별빛 속...
2019.02.01    Hit : 336
by 올림피아드
물고기 머리 성...
2018.11.30    Hit : 400
by 올림피아드
그날 화천에서
2018.10.31    Hit : 395
by 올림피아드
국립청소년우주...
2018.10.02    Hit : 382
by 올림피아드
불꽃놀이은하 (...
2018.09.03    Hit : 1187
by 올림피아드
안드로메다
2018.07.31    Hit : 554
by 올림피아드
우주센터의 밤하...
2018.06.29    Hit : 571
by 올림피아드
오리온자리
2018.06.01    Hit : 830
by 올림피아드
일주의 폭풍 속...
2018.05.02    Hit : 605
by 올림피아드
창조의 요람
2018.03.30    Hit : 747
by 올림피아드
Bode and Cigar ...
2018.03.02    Hit : 1008
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 899
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 750
by 올림피아드

    01 02 03 04