HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
M82, M81
올림피아드 [master]   2017-11-30 오후 5:00:20 671

   촬 영 자 : 우 상 엽 (2016 KAO) 

   촬영일시 : 2017년 1월 15-16일  저녁 7-11시 

   촬영장소 : NYSC 광장

   망 원 경 : 반사망원경

   카 메 라 : 룸메이트카메라

   노출정보 : 30초 주, 15초 일부 포함

   보정정보 : 여러장 합성, 흑백 대비

   촬영대상 : M82, M81 


(IP : 147.46.40.205)
  주어진 시간은 단 10분 (2018-01-08 오전 9:35:56)
  비행기 타고 가요 (2017-10-17 오전 11:47:26)
 
       

Once in a blue ...
2019.04.30    Hit : 47
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2019.04.01    Hit : 113
by 올림피아드
알파와 오메가 ...
2019.02.28    Hit : 150
by 올림피아드
빛나는 별빛 속...
2019.02.01    Hit : 211
by 올림피아드
물고기 머리 성...
2018.11.30    Hit : 274
by 올림피아드
그날 화천에서
2018.10.31    Hit : 285
by 올림피아드
국립청소년우주...
2018.10.02    Hit : 276
by 올림피아드
불꽃놀이은하 (...
2018.09.03    Hit : 798
by 올림피아드
안드로메다
2018.07.31    Hit : 425
by 올림피아드
우주센터의 밤하...
2018.06.29    Hit : 466
by 올림피아드
오리온자리
2018.06.01    Hit : 685
by 올림피아드
일주의 폭풍 속...
2018.05.02    Hit : 490
by 올림피아드
창조의 요람
2018.03.30    Hit : 635
by 올림피아드
Bode and Cigar ...
2018.03.02    Hit : 884
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 769
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 645
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 672
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 907
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 721
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 833
by 올림피아드

    01 02 03 04