HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
숨은그림 찾기
올림피아드 [master]   2016-06-01 오후 4:33:04 478

 촬 영 자 : 정 승 연 (2015 KAO) 

  촬영일시: 2016. 1. 12 

  촬영장소: NYSC 

  망 원 경:  x

  카 메 라: Canon EOS 650D 

  노출정보: 30s ISO1600  

  사진제목 : 숨은그림 찾기  (2016 겨울학교 천체사진전 장려상)

  사진설명 : 안드로메다은하, 카시오페이아, 페르세우스 이중성단, 은하수를 동시에 촬영했다.
(IP : 220.117.140.221)
  겨울철 은하수와 은하 (2016-06-30 오후 2:51:28)
  My First Moon (2016-05-04 오후 12:17:51)
 
       

비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 56
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 126
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 172
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 187
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 207
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 256
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 276
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 345
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 476
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 481
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 357
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 388
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 528
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 445
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 476
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 632
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 479
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 530
by 올림피아드
테이프의 기적
2016.04.04    Hit : 685
by 올림피아드
에튀드 Op.36 No...
2016.03.02    Hit : 706
by 올림피아드

    01 02 03