HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
고흥우주센터의 겨울은하수
올림피아드 [master]   2016-10-05 오전 11:12:59 1163

  촬 영 자 : 이 준 영 (2015 KAO) 

  촬영일시: 2016년 1월 12일  22시 17뷴 

  촬영장소: 국립고흥청소년우주체험센터

  망 원 경:  x

  카 메 라: Nikon D5200, Sigma 18.0~50.0 f/2.8~4.5

  노출정보: 20.0초 1장, iso 3200, f/2.8

  보정정보: psd 5.0으로 노출, 색조, 명료도 등 조절

  사진제목: 고흥우주센터의 겨울은하수 (2016 겨울학교 천체사진전 장려상)


(IP : 220.117.140.221)
  북천일주 (2016-11-07 오후 12:42:46)
  (2016-09-01 오후 1:45:20)
 
       

물고기 머리 성...
2018.11.30    Hit : 112
by 올림피아드
그날 화천에서
2018.10.31    Hit : 131
by 올림피아드
국립청소년우주...
2018.10.02    Hit : 147
by 올림피아드
불꽃놀이은하 (...
2018.09.03    Hit : 239
by 올림피아드
안드로메다
2018.07.31    Hit : 304
by 올림피아드
우주센터의 밤하...
2018.06.29    Hit : 347
by 올림피아드
오리온자리
2018.06.01    Hit : 512
by 올림피아드
일주의 폭풍 속...
2018.05.02    Hit : 386
by 올림피아드
창조의 요람
2018.03.30    Hit : 523
by 올림피아드
Bode and Cigar ...
2018.03.02    Hit : 547
by 올림피아드
M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 635
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 548
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 570
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 737
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 638
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 717
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 1421
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 721
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 768
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 807
by 올림피아드

    01 02 03 04