HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
M31
올림피아드 [master]   2017-09-05 오전 10:46:54 126

  촬 영 자 : 우 상 엽 (2016 KAO) 
   촬영일시 : 2017년 1월 15-16일  저녁 7-11시 
   촬영장소 : NYSC 광장
   망 원 경  : 반사망원경
   카 메 라  : 룸메이트카메라
   노출정보 : 30초 주, 15초 일부 포함
   보정정보 : 여러장 합성, 흑백 대비
   촬영대상 : M31

(IP : 147.46.40.205)
  비행기 타고 가요 (2017-10-17 오전 11:47:26)
  시간을 ‘달’려서 100점이 될 수 있다면.. (2017-07-31 오후 12:22:24)
 
       

비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 56
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 127
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 173
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 188
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 207
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 257
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 277
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 346
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 477
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 481
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 358
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 389
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 528
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 445
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 476
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 632
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 479
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 531
by 올림피아드
테이프의 기적
2016.04.04    Hit : 686
by 올림피아드
에튀드 Op.36 No...
2016.03.02    Hit : 706
by 올림피아드

    01 02 03