HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
M82, M81
올림피아드 [master]   2017-11-30 오후 5:00:20 92

   촬 영 자 : 우 상 엽 (2016 KAO) 

   촬영일시 : 2017년 1월 15-16일  저녁 7-11시 

   촬영장소 : NYSC 광장

   망 원 경 : 반사망원경

   카 메 라 : 룸메이트카메라

   노출정보 : 30초 주, 15초 일부 포함

   보정정보 : 여러장 합성, 흑백 대비

   촬영대상 : M82, M81 


(IP : 147.46.40.205)
  주어진 시간은 단 10분 (2018-01-08 오전 9:35:56)
  비행기 타고 가요 (2017-10-17 오전 11:47:26)
 
       

주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 43
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 93
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 138
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 193
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 232
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 249
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 265
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 311
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 333
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 404
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 540
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 547
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 416
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 446
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 601
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 499
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 518
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 692
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 526
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 577
by 올림피아드

    01 02 03 04