HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
   
M42 오리온 대성운
올림피아드 [master]   2018-02-05 오전 10:54:05 71

  촬 영 자 : 강 민 (2017 KAO) 
   촬영일시 : 2018년 1월 11일
   촬영장소 : NYSC 광장
   망 원 경 : Sky-watcher BK1021 OTA + Kenko EQ5
   카 메 라 : CANNON EOS 60D
   노출정보 : 90c초
   보정정보 : 노이즈 감소, 레벨 및 곡선
   촬영대상 : M42 오리온 대성운 (2018 겨울학교 천체사진전 1등 수상작) 
                 겨울철의 대표적인 메시에 천체인 M42를 찍어보았다.

(IP : 147.46.40.205)
  주어진 시간은 단 10분 (2018-01-08 오전 9:35:56)
 
       

M42 오리온 대성...
2018.02.05    Hit : 72
by 올림피아드
주어진 시간은 ...
2018.01.08    Hit : 104
by 올림피아드
M82, M81
2017.11.30    Hit : 131
by 올림피아드
비행기 타고 가...
2017.10.17    Hit : 181
by 올림피아드
M31
2017.09.05    Hit : 218
by 올림피아드
시간을 ‘달’려...
2017.07.31    Hit : 263
by 올림피아드
오리온자리의 불...
2017.07.03    Hit : 278
by 올림피아드
M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 294
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 341
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 364
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 431
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 573
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 579
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 445
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 472
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 639
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 527
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 549
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 731
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 555
by 올림피아드

    01 02 03 04